Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid en milieu

Gemeenschappelijke regeling Avri

Bijdrage aan programma

De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) verzorgt de inzameling en het beheer van het huis-houdelijk afval. Het algemeen bestuur stelt verordeningen en de afvalstoffenheffing vast. Het kader voor de inzameling is het inzamelsysteem ’Afval scheiden heel gewoon’; ook wel aangeduid als het basispakket.

Naast de inzameling van het huishoudelijk afval neemt de gemeente ook enkele diensten uit het zogenoemde pluspakket (beheer openbare ruimte) af. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en omvat het groenbeheer in de kernen Geldermalsen/Meteren en het buitengebied, bomenbeheer buitengebied, ledigen afvalbakken,  straatvegen en onkruid-bestrijding op verhardingen, kolkenzuigen en de gladheidsbestrijding in voormalig Neerijnen.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

Doel van het landelijk programma VANG (van afval naar grondstof) is tot een circulaire economie te komen. Daarnaast zijn scherpere doelstellingen geformuleerd om minder afval te produceren (preventie) en een forse reductie van het restafval te bewerkstelligen.

Avri heeft een regionaal beleidsplan voor de jaren 2017-2020 om deze doelen te bereiken. Het van maximaal 70 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 is behaald.  Daarmee lag de regio in 2020 al onder het landelijke gemiddelde. In de landelijke doelstellingen is echter een verder daling van de hoeveelheid restafval vastgesteld op 30 kg per huishouden in 2025. Avri zal vanaf 2021 starten met het uitwerken van adviezen om deze verdere beperking van de hoeveelheid restafval in vijf jaar te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23