Begroting 2021

Financiën

Geprognosticeerde balans (per 31-12)

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans
van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans
geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Activa 

Begroting

bedragen x 1.000 euro

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.259

1.221

1.183

1.145

1.108

Materiële vaste activa

128.641

130.014

130.920

130.237

129.424

Financiële vaste activa

11.450

7.693

7.674

7.655

7.636

Totaal vaste activa

141.350

138.928

139.777

139.037

138.168

Vlottende activa

Voorraden

46.138

39.078

36.922

34.299

30.421

Uitzettingen (o.a. debiteuren)

16.750

16.200

15.650

15.650

15.650

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

63.888

56.278

53.572

50.949

47.071

Totaal activa

205.238

195.206

193.349

189.986

185.239

Passiva 

Begroting

bedragen x 1.000 euro

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste passiva

Reserves

82.300

64.255

62.495

58.578

55.734

Resultaat boekjaar

3.056

1.700

-1.233

-1.897

-2.522

Voorzieningen

10.334

17.297

15.561

14.154

13.027

Vaste schuld (opgenomen leningen)

76.709

77.612

84.534

87.318

87.303

Vaste schuld (waarborgsommen)

65

65

65

65

65

Totaal vaste passiva

172.464

160.929

161.422

158.218

153.607

Vlottende passiva

Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen)

17.524

19.027

16.677

16.518

16.382

Vlottende schuld (bankschulden)

250

250

250

250

250

Vlottende schuld (o.a. crediteuren)

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Overlopende passiva

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Totaal vlottende passiva

32.774

34.277

31.927

31.768

31.632

Totaal passiva

205.238

195.206

193.349

189.986

185.239

Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven:

Reserves

Begroting

bedragen x 1.000 euro 

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve

29.081

12.581

13.622

12.385

10.491

Resultaat begroting

3.056

1.700

-1.233

-1.897

-2.522

Algemene reserve grondexploitatie

14.030

14.030

14.030

14.030

14.030

Bestemmingsreserve Precariobelastingen

7.248

4.752

3.802

2.101

2.101

Overige bestemmingsreserves

31.941

32.898

31.054

30.081

29.136

Totaal reserves

85.356

65.961

61.275

56.700

53.236

In bovenstaand overzicht is er rekening mee gehouden dat een positief begrotingsresultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en dat een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23