Begroting 2021

Financiën

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

6.696

-19.401

-4.693

-4.581

-3.469

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

19.771

1.335

868

-721

-850

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-546

6.963

-1.736

-1.407

-1.127

4.

(-)

Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)

-11.111

-7.060

-2.156

-2.623

-3.878

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

13.800

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-16.310

-6.713

-5.141

-2.644

132

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23