Begroting 2021

Financiën

Overhead

Overheadkosten zijn de kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting.
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten)
 • Managementondersteuning primair proces
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening)
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken en huisvesting
 • Documentaire informatievoorziening

De apparaatskosten van het primaire proces, zoals directe loonkosten van medewerkers die direct aan een taakveld/programma werken, maken geen deel uit van de overhead. Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Kostensoort

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Salarislasten

3.487

4.660

4.902

4.919

4.919

4.919

Bijdragen aan verbonden partijen

4.773

4.940

5.979

5.981

5.981

5.981

Materiële kosten

3.751

4.023

4.107

4.241

3.800

3.807

Toerekening aan grondexploitatie

-296

-350

-303

-303

-303

-303

Kapitaallasten

355

204

111

112

110

97

Verrekeningen met reserves

444

632

632

632

632

632

Totaal lasten

12.514

14.109

15.428

15.582

15.139

15.133

Bijdragen van derden

-18

0

-12

-12

-12

-12

Verrekeningen met voorzieningen

-807

0

0

0

0

0

Verrekeningen met reserves

-227

-662

-234

-311

-311

-311

Totaal baten

-1.052

-662

-246

-323

-323

-323

Saldo

11.462

13.447

15.182

15.259

14.816

14.810

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23