Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid en milieu

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

We geven samen met stakeholders uitvoering aan de energietransitie

Eind 2021 beschikt West Betuwe over een Warmtetransitievisie

Samen met stakeholders een planning maken wanneer welke wijk/kern van het gas af gaat. Stakeholders zijn in dit geval de netbeheerder, woningbouwcorporaties, Energie Samen Rivierenland.

We zetten in op een pilotwijk waar we samen met de inwoners werken aan een wijkuitvoeringsplan

We gaan samen met stakeholders in een wijk/kern met de bewoners in gesprek over hoe we die wijk/kern het beste van het gas af kunnen krijgen en kijken welke alternatieven er voor verwarming voor die betreffende wijk/kern zijn.

Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie: We streven naar een toekomstbestendig leefklimaat

Eind 2021 ronden we breed maatschappelijke gesprekken af, over de urgentie en acceptatie van kwetsbaarheden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om deze kwetsbaarheden te verminderen, als input voor het lokale maatregelen- en uitvoeringsplan

In 2020 zijn verdiepende analyses uitgevoerd, waarmee kwetsbaarheden voor extreem weer in onze gemeente gedetailleerder in beeld zijn gebracht. Met de uitkomsten van deze analyses worden vervolgens breed maatschappelijke gesprekken gevoerd.

Tijdens deze gesprekken moeten de volgende zaken duidelijk worden.

  1. Herkennen we de uitkomsten van de verdiepende analyses?
  2. Welke kwetsbaarheden zijn (on)acceptabel?
  3. Welke kwetsbaarheden moeten worden opgelost?
  4. Herkennen we de urgentie en gevolgen van extreem weer?
  5. Willen we klimaatrobuust inrichten? (wat is onze ambitie)
  6. Kunnen we klimaatrobuust inrichten? Welke middelen hebben we hiervoor nodig/beschikbaar?
  7. Hoe gaan we effecten monitoren? etc.

In het vierde kwartaal 2021 maken we een start maken met een lokaal maatregelenplan dat aansluit op de gestelde ambities en doelen uit de Regionale Adaptatie Strategie

Afronden van de verdiepende analyses en onderzoeken op de thema's wateroverlast, droogte en hitte.

Breed maatschappelijke gesprekken voeren over kwetsbaarheden, (on) acceptabele risico's, urgenties en ambities. Werken aan bewustwording en aan handelingsmogelijkheden

De uitkomsten van de gesprekken vertalen naar een uitvoering- en investeringsprogramma.

We willen het zwerfafval in West Betuwe verminderen

Eind 2021 zijn de activiteiten en projecten uit het zwerfafvalplan geïmplementeerd en in werking

Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld met belangrijkste doel om niet alleen zwerfafval in de gemeente op te ruimen maar ook te voorkomen. Zo organiseren we lesprogramma's voor voortgezet onderwijs en willen we dit ook gaan doen voor het basis onderwijs. Daarnaast ondersteunen we evenementen om minder restafval te produceren. Met betrekking tot schoonmaakacties worden afvalbrigades, waaljutters en scholen gefaciliteerd en in sommige gevallen ook gesubsidieerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23