Begroting 2021

Financiën

Grondslagen en uitgangspunten voor de begroting

Als basis voor het opstellen van de begroting 2021 zijn diverse algemene grondslagen van toepassing, waaronder verschillende bepalingen vanuit de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording (BBV), de begrotingscirculaire vanuit de provincie Gelderland en de Financiële verordening West Betuwe. Daarnaast zijn er verschillende specifieke kaders en uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de paragrafen. In dit onderdeel worden enkele algemene principes toegelicht die voor alle programma’s en taakvelden gelden.

Overhead
Alle overheadkosten worden apart in het overzicht Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene (organisatiebrede) bedrijfsvoeringsondersteuning als het management en -ondersteuning van alle organisatieonderdelen binnen de gemeente. De in het overzicht gepresenteerde cijfers hebben betrekking op taakveld 0.4 “Overhead” en de van toepassing zijnde (egalisatie)reserves die onder taakveld 0.10 “Mutaties reserves” vallen.

Loon- en prijsstijgingen
In de begroting hebben we in beginsel (nog) geen rekening gehouden met  een indexering van de materiële en subsidiebudgetten in verband met loon- en prijsontwikkelingen. De middelen die we hiervoor krijgen via het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn als een centrale stelpost in de begroting opgenomen en kunnen hiervoor later worden ingezet. De financiële effecten van de (vastgestelde) begrotingen van de verbonden partijen zijn wel al in de begroting verwerkt en de effecten van loon- en prijsstijgingen zijn ten laste van de hiervoor genoemde stelpost gebracht.
Voor de salarislasten zijn we uitgegaan van de cao zoals die tot 1 januari 2021 loopt. Als gevolg van deze cao stijgen de lasten in 2021 nog met 1,25 procent (inhaalslag van de tussentijdse verhogingen in 2020). Daarnaast houden we rekening met een stijging van 1,40 procent als gevolg van gewijzigde werkgeverspremies (vooral pensioenpremies) en een stijging van 1,40 procent voor de nieuw af te sluiten cao. Per saldo gaat het om een stijging van de salarislasten met 4,10 procent ten opzichte van 2020. Dit is in lijn met de toegestane stijging voor de verbonden partijen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn we uitgegaan van de meicirculaire 2020. Over de hoofdlijnen van de meicirculaire hebben we u destijds geïnformeerd in een informatienota. In deze berekeningen hebben we structureel al rekening gehouden met een nadeel van 50 euro per inwoner als gevolg van de aankomende herverdeling van het gemeentefonds.

Omslagrente
Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente investeringen. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. De lagere rentelasten leiden ertoe dat de omslagrente investeringen voor 2021 wordt bijgesteld van 1,50 procent naar 0,44 procent. Het interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) bedraagt 1,25 procent.

Vertrekpunt voor de begroting 2021
Bij het opstellen van deze begroting hebben we de Perspectiefnota 2021 als uitgangspunt genomen. Bij de vaststelling van de Perspectiefnota zijn er vier onvermijdelijke nieuwe uitgaven bepaald. De nieuwe uitgaven (extra lasten beheerplan Wegen, Groenbeleidsplan, Baseline Informatieveiligheid Overheid, Digitaal Stelsel Omgevingswet) zijn verwerkt in de diverse programma's. Met het vaststellen van deze begroting worden alle nieuwe uitgaven, inclusief de investeringen, formeel door u goedgekeurd.

Wijzigingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2021
Bij het onderdeel financiële hoofdlijnen worden de aanpassingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2021 aangegeven. Naast de aanpassingen door de meicirculaire 2020, de effecten van de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen en het beleidsplan Sociaal domein, gaat het onder andere om de actualisatie van de kapitaallasten en de effecten van de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen.

West Betuwe financieel in evenwicht
De bezuinigingen van 'West Betuwe financieel in evenwicht' hebben we nog niet in deze begroting verwerkt. Op 5 november maakt u hierin keuzes, waarna deze in de begroting verwerkt zullen worden.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23