Begroting 2021

Financiën

Incidentele baten en lasten

 
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het bovenstaande overzicht deel uit van de begroting.

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan drie jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal 50.000 euro.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal drie jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

Bedragen x 1.000 euro 

Begroting

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten > 50.000 euro

Incidentele lasten (exclusief reserves)

Frictiekosten herindeling

3.857

1.714

Nieuw beleid 2020

2.622

1.175

1.925

Nieuw beleid 2021

17.447

JOGG-regisseur

67

67

Transitiekosten sociaal domein

1.440

1.144

Onvoorziene uitgaven

250

250

250

250

Totaal incidentele lasten (exclusief reserves)

25.683

4.350

2.175

250

Incidentele lasten (reserves)

Toevoeging aan BR Vorming gemeente West Betuwe

1.714

1.714

Toevoeging aan BR Rehabilitatie wegen (nieuw beleid 2021)

2.110

Toevoeging aan BR Sociaal domein (transitiekosten 2021/22)

2.584

Totaal incidentele lasten (reserves)

6.408

1.714

0

0

Totaal incidentele lasten

32.091

6.064

2.175

250

Bedragen x 1.000 euro 

Begroting

2021

2022

2023

2024

Incidentele baten > 50.000 euro

Incidentele baten (exclusief reserves)

Vergoeding frictiekosten herindeling (via algemene uitkering)

1.714

1.714

Totaal incidentele baten (exclusief reserves)

1.714

1.714

0

0

Incidentele baten (reserves)

Onttrekking aan BR Vorming West Betuwe

3.857

1.714

Onttrekking aan BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk (nieuw beleid 2020)

125

225

225

Onttrekking aan BR Precariobelasting (nieuw beleid 2020)

2.497

950

1.700

Onttrekking aan Algemene reserve (nieuw beleid 2021)

19.557

Onttrekking aan BR Sociaal domein (transitiekosten 2021/2022)

1.440

1.144

Onttrekking aan BR Sociaal domein (tekorten sociaal domein)

250

0

Onttrekking aan algemene reserve (incidenteel tekort 2022)

660

Totaal incidentele baten (reserves)

27.726

4.693

1.925

0

Totaal incidentele baten

29.440

6.407

1.925

0

Incidenteel saldo

-2.651

343

-250

-250

Toelichting op de incidentele baten en lasten

Onvoorziene uitgaven

Budget bedoeld voor de dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid.
In de bestuursrapportages en de jaarrekening rapporteert het college over het gebruik en de uitputting van deze post.

Frictiekosten herindeling

Kosten als gevolg van de herindeling die ten laste komen van de rijksvergoeding via het gemeentefonds.

Bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe

Via de bestemmingsreserve wordt de vergoeding voor frictiekosten aangewend in de jaren waarin de lasten worden gemaakt.

Nieuw beleid 2020

Dit betreft de lasten van het nieuw beleid uit de begroting 2020.

Aanwending reserves t.b.v. nieuw beleid 2020

Dit betreft de dekking van de lasten van het nieuw beleid 2020 vanuit de bestemmingsreserve Precariobelasting en de bij de begroting 2020 ingestelde bestemmingsreserve Dijkversterking Gastvrije Waaldijk.

Nieuw beleid 2021

Dit betreft de lasten van het nieuw beleid uit de begroting 2021.

Aanwending reserves t.b.v. nieuw beleid 2021

Dit betreft de dekking van de lasten van het nieuw beleid 2021 vanuit de algemene reserve.

JOGG-regisseur

Dit betreft de incidentele lasten die bij de eerste bestuursrapportage 2020 zijn opgenomen voor de regisseur ten behoeve van het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Transitiekosten sociaal domein

Transitiekosten sociaal domein in 2021 en 2022 overeenkomstig het vastgestelde beleidsplan Sociaal domein.

Bestemmingsreserve Sociaal domein (transitiekosten)

In 2021 wordt 2.584.0000 euro toegevoegd aan de bestemmingsreserve en dit bedrag valt vrij in de jaren waarin de (transitie)kosten worden gemaakt.

Bestemmingsreserve Sociaal domein (tekorten SD)

Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is aan de reserve Sociaal domein een bedrag van 2,25 miljoen euro toegevoegd voor de dekking van de tekorten van het sociaal domein in 2019-2021. In 2021 wordt 250.000 euro uit deze reserve gehaald.

Algemene reserve (tekort 2022)

Dit betreft de onttrekkingen vanuit de begrotingen 2019 en 2020 voor de dekking van de jaarschijf 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23