Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid en milieu

West Betuwe wil in 2050 evenveel energie (lokaal) duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens, als we lokaal aan energie gebruiken. De gemeente wil daarbij het goede voorbeeld geven. Verder wil de gemeente steun geven aan ideeën en plannen voor duurzame energie. Daarbij is het zeer gewenst dat inwoners eraan meedoen. Verder wil de gemeente in publieke ruimten en gemeentelijke gebouwen het gebruik van duurzame energie bevorderen. Vervolgens wil de gemeente in 2050 opgewassen zijn tegen droogte, hitte, overstromingen en wateroverlast. Hiervoor is onder meer nodig dat we samen met onze inwoners wateroverlast tegengaan en dat we een duurzaam stelsel inrichten voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast zal de gemeente bij haar aanbesteding en overige inkoop voorsorteren op 100% circulair in 2050. Parallel hieraan wordt samen met inwoners en bedrijven ingezet op een betere afvalscheiding en recycling. Binnen het programma duurzaamheid en milieu volgen we ook de ontwikkelingen rondom cremeren en natuurbegraven en spelen daar indien mogelijk op in.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23